magellan - we create solutions

Statutární informace

A A A |

Společnost Magellan Česká republika s.r.o. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 17.04.2007. Dne 25.04.2007 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městských soudem v Praze do oddílu C vložka 124667. Jediným společníkem je od založení společnost Magellan S.A. se sídlem Łódź, Al. Piłsudskiego 76, PSČ 90-330, Polská republika.

Dozorčí rada

 • Emanuele Bona
 • Krzysztof Kawalec
 • Rafał Karnowski


Etický kodex skupiny Magellan

Reklamace


  1. Reklamace je možné podávat pouze následujícími způsoby:
   
  a) ústní formou:
  • telefonicky na číslo telefonu: (+420) 233 931 678
  • osobně v sídle Společnosti,

  b) písemnou formou:

     • poštovní zásilkou na adresu: Magellan Česká republika s.r.o., Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4
     • osobně v sídle Společnosti

     c) elektronickou poštou na následující e-mailovou adresu: complaints@magellan.eu.sk   


   2. Na žádost klienta Společnost potvrdí přijetí reklamace písemně (poštovní zásilkou) nebo elektronickou poštou nebo jinou formou předem domluvenou s klientem.

   3. Společnost posoudí podanou reklamaci bez zbytečného odkladu, ne však později než ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení. Jestliže z důvodu složitosti věci nebude posouzení reklamace možné ve lhůtě 30 dní, Společnost bude informovat klienta s uvedením:

   a) příčiny nemožnosti dodržení termínu 30 dnů na posouzení reklamace,
   b) okolnosti vyžadující vysvětlení,
   c) konečného termínu poskytnutí odpovědi na reklamaci, který nemůže být delší než 60 dnů ode dne obdržení reklamace.

   4. Společnost může požádat klienta o poskytnutí dodatečných kontaktních údajů nebo informací či dokumentace týkajících se podané reklamace, jestliže se to ukáže jako potřebné pro řádný průběh posouzení reklamace.

   5. Společnost poskytne odpověď na reklamaci klienta v papírové formě (poštovní zásilka) nebo na jiném trvalém nosiči informací, anebo elektronickou poštou s výhradou, že Společnost poskytne odpověď na reklamaci elektronickou formou výhradně na žádost klienta.

Kontakt

Magellan Česká
republika s.r.o.

Adresa: Roztylská 1860/1
148 00 Praha 4
Tel.: + 420 233 931 678,
Fax: + 420 233 931 677
magellan@magellancr.cz

Nějaké otázky? Zavoláme vám zpět!